Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 32 – کیف و تیله » Reply To: معمای منطقی شماره 32 – کیف و تیله

Reply To: معمای منطقی شماره 32 – کیف و تیله

#2143
Guest

    ترجمه: شما سه کیف در اختیار دارید که در هر کدام دو تیله رنگی وجود دارد. در کیف اول دو تیله سفید، در کیف دوم دو تیله سیاه و در کیف سوم یک تیله سیاه و یک تیله سفید وجود دارد. شما یکی از کیفها را به تصادف انتخاب می کنید و یک تیله از درون آن بیرون می آورید، چنانچه این مهره سفید باشد، احتمال آنکه مهره بعدی نیز سفید باشد چقدر است؟