Home » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 2- جریان کرونا در خطوط انتقال فشار قوی » Reply To: معمای فشار قوی شماره 2- جریان کرونا در خطوط انتقال فشار قوی

Reply To: معمای فشار قوی شماره 2- جریان کرونا در خطوط انتقال فشار قوی

#2149
حمید

    لطفاً بیشتر در مورد کرونای بین فازها توضیح دهید.