Home » معماهای فارسی » مدارهای الکتریکی » معمای مدار شماره 1 – جهت جریان در سیستم سه فازه » Reply To: معمای مدار شماره 1 – جهت جریان در سیستم سه فازه

Reply To: معمای مدار شماره 1 – جهت جریان در سیستم سه فازه

#2187
گلاویژ

    جهت نشان داده شده به صورت یک جهته بیان فیزوری (Phasor)است و نه لحظه ای.نمایش جریان به صورت ورود و خروج معمولاً بیان لحظه یی است . البته ، جهت نشان داده شده با نمایش پلاریته از حیث ارتباط با وسیله ی اندازه گیری انرژی سنج و یا ترانسفورماتور جریان است که برای آن CT پلاریته مهم باشد . وقتی CT به انرژی سنج متصل باشد یا به CT دیگر به گونه یی که In zone و Out of zone برایش مهم باشد پلاریته باید تعیین شود .