Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » پرسش ترانسفورماتور شماره 23- افزایش دمای ترانسفورماتور » Reply To: پرسش ترانسفورماتور شماره 23- افزایش دمای ترانسفورماتور

Reply To: پرسش ترانسفورماتور شماره 23- افزایش دمای ترانسفورماتور

#2201
حمید

    چنانکه بیان فرموده اند، منظور از k واحد سنجش دمای کلوین است و چون صحبت از افزایش دما است، می توان آنرا درجه سانتیگراد نیز در نظر گرفت. میزان توان نامی یک ترانس بر حسب مقادیر فوق تعریف می شود. با عدول از این مقادیر عمر بخشهای مختلف ترانس کاهش می یابد. در جدول زیرضرایب باردهی ترانس به ازای گرادیانهای دمایی مختلف نشان داده شده است. به دلیل ارتباط فاکتورهای فوق با سلامت ترانس و طول عمر آن، می باید در تنظیمات حفاظتی و هشدار دهنده ترانس ملحوظ گردند. در زیر شرحی بر این موارد بر گرفته از کتب مرجع آمده است. For normal ambient conditions, which are defined in IEC 60076-2, as air never below -25˚C and never hotter than +40˚C, not exceeding +30˚C average during the hottest month and not exceeding +20˚C yearly average, or water never exceeding 25˚C at the inlet to oil/water coolers, permitted temperature rises are as follows: Temperature rise of top oil 60 K Average winding temperature rise by resistance