Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر » Reply To: معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر

Reply To: معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر

#2232
استاد

    به نظر من پاسخ 2 برابر میشود شیشه = a لیوان = b پارچ = c کاسه = d a+b=c b+d=a 2c=3a a=Xb با فرضیات بالا و جایگذاری ، X=2 میشود.