Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان » Reply To: معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان

Reply To: معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان

#2292
وحید

    خب حالتهای ممکن به شرح زیر است: 1 1 36 = 38 1 2 18 = 21 1 3 12 = 16 1 4 9 = 14 1 6 6 = 13 2 2 9 = 13 2 3 6 = 11 3 3 4 = 10 همانطور که مشاهده می شود اگر مامور آمار را آدم باهوشی فرض کنیم!! اگر جواب به غیر از گزینه های 1 6 6 و 2 2 9 بود با همان راهنمایی اول به جواب می رسید. ولی خب اینگونه نشد پس جواب یکی از این دو گزینه است. خب راهنمایی دوم هم که کاملا تابلو جواب را به مامور میدهد دیگر