Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن » Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

#2424
حمید

    هرگاه پدر خانمی با نادختری آن خانم ازدواج کتد، فرزندان ذکور این دو خانم دائی یکدیگر محسوب می شوند. در شکل زیر حسن و حسین دائی یکدیگرند زیرا مریم و حسن خواهر و برادر می شوند ( با پدر مشترکی به نام عباس) و حسین و کبرا نیز خواهر و برادرند (با پدر مشترکی به نام احمد).