Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر » Reply To: معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر

Reply To: معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر

#2474
گلاویژ

    به اطلاعات بیشتری نیاز است . هواپیمایی که افقی حرکت می کند در جهت غرب به شرق ( در جهت حرکت کره زمین ) حرکت می کند یا بالعکس ؟هواپیمایی که عمودی پرواز می کند در حال دور شدن از زمین است یا بالعکس ؟