Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 44 – چگالی جریان » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 44 – چگالی جریان

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 44 – چگالی جریان

#2560
حمید

    در طراحی یک ترانس مفروض پارامترهای تأثیر گذار بر چگالی جریان مجاز ،مواد مورد استفاده در ساختمان سیم پیچی اعم از فلز هادی و عایق مورد استفاده در آن است. چگالی جریان مجاز هر هادی به میزان تلفات حرارتی آن در برابر عبور جریان بستگی دارد. به همان ترتیب مقاومت حرارتی مواد عایقی بکار رفته در سیم به میزان افزایش دمای آن بستگی دارد. فاکتور مهم طراحی winding temperature rise که در استانداردها آمده تعیین کننده چگالی جریان مجاز سیم پیچی می باشد. البته چگالی جریان تنها یکی از فاکتورهای درگیر با توان انتقالی از ترانس است. در رابطه زیر Pt=Pin+Pout معادل مجموع توان ورودی و خروجی ترانس یا تقریباً دو برابر توان انتقالی از آن،J چگالی جریان مجاز، B ماکزیمم چگالی فلو، f فرکانس کار سیستم، و Ap فاکتور سطوح ترانس می باشد که حاصل ضرب سطح مقطع پنجره سیم پیچی در سطح مقطع عبور شار مغناطیسی است و با افزایش آن سطوح و یا به عبارتی حجم کلی ترانس تغییر می کند. خوب همانطور که می بینید با افزایش توان انتقالی چاره ای جز بزرگتر شدن ترانس نداریم و یا با افزایش فرکانس در یک حجم ثابت می توان توان بیشتری انتقال داد. سوال شما می تواند جنیه اقتصادی نیز داشته باشد، به هر حال با افزایش توان انتقالی و اهمیت ترانس مواد عایقی بکار رفته در سیم پیچی ها و یا حتی درجه خلوص مس بکار رفته در سیم پیچی می تواند بهبود یابد که خود منجر به ارتقاء کیفی سیم پیچی و افزایش چگالی جریان مجاز آن می شود.