Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین » Reply To: معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین

Reply To: معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین

#2592
وحید

    واقعیتش اینه که توضیحاتش زیاده و زمان نوشتن را ندارم ولی حالتهای ممکن را سریع کشیدم که همه ببینند و فکر کنند. فرض کنید مهرههای آبی B1 و B2 ، مهرههای قرمز R1 و R2 و مهرههای سفید W1 و W2 می باشند. دو مرحله وزن کردن مطابق شکل زیر می باشد.