Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 12 – ترانسفورماتور Step up نیروگاه » Reply To: معمای نیروگاه شماره 12 – ترانسفورماتور Step up نیروگاه

Reply To: معمای نیروگاه شماره 12 – ترانسفورماتور Step up نیروگاه

#2709
پرویز

    توجیه هم خانواده با ” موجه ” و ” وجه ” و با ” ه ” است نه با ” ح “