Home » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر » Reply To: معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر

Reply To: معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر

#2712
حمید

    لطفاً بیشتر توضیح دهید، منظورتان از کلید زنی چیست؟ آیا می خواهید راجع به ساختمان داخلی این نوع درایوها بدانید یا مثلاً در مورد تجهیزات قطع و وصل یا حفاظتی نصب شده روی فیدرهای منتهی به آنها؟