Home » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر » Reply To: معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر

Reply To: معمای الکترونیک قدرت شماره 5 – کلید زنی درایو موتور های دور متغیر

#2715
محمد

    لطفا ابتدا در مورد ساختمان درایو و سپس در صورت امکان وظیفه هر یک از تجهیزات بکار رفته در ساختمان را نیز توضیح دهید.