Home » معماهای فارسی » الکترومغناطیس » معمای الکترومغناطیس شماره 3 – انرژی مفقود شده » Reply To: معمای الکترومغناطیس شماره 3 – انرژی مفقود شده

Reply To: معمای الکترومغناطیس شماره 3 – انرژی مفقود شده

#2756
بنیامین

    در میدانهای الکترومغناطیسی هیچگاه هر دو مولفه الکتریکی و مغناطیسی همزمان صفر نمیشوند زیرا دارای اختلاف فاز 90 درجه اند و لذا هر زمان که یکی از آنها صفر میشود دیگری در میزان حداکثری خود قرار دارد و بالعکس و این فرایند تبادل انرژی بین دو میدان در محور زمان و با فرکانس موج دائما” در حال تکرار است. لذا فرض همزمانی تغییرات آنها واقعیت ندارد.