Home » معماهای فارسی » پرسش های مفهومی » پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده » Reply To: پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده

Reply To: پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده

#2760
بنیامین

    در میدانهای الکترومغناطیسی هیچگاه هر دو مولفه الکتریکی و مغناطیسی همزمان صفر نمیشوند زیرا دارای اختلاف فاز 90 درجه اند و لذا هر زمان که یکی از آنها صفر میشود دیگری در میزان حداکثری خود قرار دارد و بالعکس و این فرایند تبادل انرژی بین دو میدان در محور زمان و با فرکانس موج دائما” در حال تکرار است. لذا فرض همزمانی تغییرات آنها واقعیت ندارد.