Home » معماهای فارسی » پرسش های مفهومی » پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده » Reply To: پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده

Reply To: پرسش مفهومی شماره 8 – انرژی مفقود شده

#2762
حمید

    حقیقتش پاسخ روشن به این پرسش در چارچوب فیزیک کلاسیک مشکل است و شاید بتوان گفت هنوز در چارچوب بحثهای پژوهشی می گنجد. یکی از پاسخهایی که می توان به این پرسش داد در چارچوب مکانیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. بنا بر این اصل مشخص نمودن مکان دقیق و اندازه حرکت یک ذره بطور همزمان ناممکن است. اما حاصل ضرب این عدم قطعیتها در نامساوی زیر صادق است. ?x.?p > h/2?=1.05 x10 -34 J.s از سوی دیگر تغییرات اندازه حرکت کوانتوم موج الکترومغناطیسی را می توان به صورت تغییرات انرژی آن تقسیم بر سرعت نور تصور کرد. به عبارت دیگر عدم قطعیت هایزنبرگ دقت در اندازه گیری انرژی را نیز محدود می کند. اگر زمانی که در آن این اندازه گیری انجام می شود ?t باشد، عدم قطعیت در انرژی ?E از رابطه مشابه زیر بدست می آید. ?t.?E > h/2?=1.05 x10 -34 J.s در رابطه فوق با وجود کوچکی بسیار زیاد ثابت پلانک، درصورتی که بازه زمانی مورد بحث بسیار کوچک باشد (همانند مسئله ما که بحث بر سر تعیین تکلیف انرژی در نقطه صفر است)، مقدار انرژی موج می تواند چنان بزرگ باشد که میزان قابل توجه انرژی مفقود شده در این بازه زمانی کوچک را توجیه کند.