Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 40 – ایجاد مشکل در ترانسهای جریان با VA های بالا » Reply To: معمای تابلو شماره 40 – ایجاد مشکل در ترانسهای جریان با VA های بالا

Reply To: معمای تابلو شماره 40 – ایجاد مشکل در ترانسهای جریان با VA های بالا

#2789
حمید

    در انتخاب صحیح ترانس جریان معمولاً الزامات فنی- اقتصادی، حد پائین توان نامی را نشانه می رود، با اینحال این به معنی غفلت کامل از عوارض ناشی از انتخاب توان بزرگتر از حد لازم برای ترانس جریان نمی شود. با افزایش توان نامی ترانس جریان در واقع پتانسیل انرژی مخرب آن نیز افزایش می یابد. هر چه ترانس جریان بزرگتر باشد در برابر اتصال باز شدن ثانویه خطرناکتر خواهد بود. این موضوع وفتی ترانسهای جریان مذکور درگیر حفاظتهای دیفرانسیل High impedance هستند نیز اهمیت می یابد و باید امکان وقوع اضافه ولتاژهای مخرب و لزوم نصب برق گیر با افزایش ریتینگ ترانس جریان مجدداً مورد بررسی قرار داده شود. همچنین از آنجا که خطای اندازه گیری ترانسهای جریان برای بار گذاری 20 تا 100درصد توان نامی تعریف می شود، انتخاب ترانس جریان بزرگ می تواند سبب افزایش خطای آن به ازای جریانهای عبوری کوچک از آن شود.