Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها

#2810
حمید

    راستش بنده چیز زیادی از اعداد نوشته شده متوجه نشدم. در مورد مقایسه جریان مغناطیس کننده یک ترانس مشخص با دو اتصال ستاره و مثلث موارد زیر قابل ذکر است. 1- به دلیل مراعات تحمل عایقی تنها ترانس طراحی شده برای اتصال مثلث را می توان بصورت ستاره نیز استفاده کرد. 2- در صورت اتصال ستاره، ولتاژ اعمالی به سیم پیچی با نسبت3 ? کاهش می یابد که با توجه به منحنی مغناطیسی سبب کاهش جریان مغناطیسی می شود، میزان این کاهش به شیب منحنی ارتباط دارد. 3- در اتصال ستاره جریان خط به نسبت 3?/1 کمتر از اتصال مثلث خواهد بود. 4- در اتصال مثلث بخش مهمی از جریان مغناطیس کننده سه فاز موسوم به هارمونیک سوم جریان به دلیل هم فاز بودن در جریان خط ظاهر نخواهد شد. بیان کمی همه این تفاوتهای کیفی، منجر به نسبت مورد نظر شما خواهد شد، که بدست آوردنش نیازمند اطلاعات دقیق از مشخصات هسته ترانس است.