Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 23 – برق غیرعادی یک مصرف کننده » Reply To: معمای الکتریکی شماره 23 – برق غیرعادی یک مصرف کننده

Reply To: معمای الکتریکی شماره 23 – برق غیرعادی یک مصرف کننده

#2913
عباسی

    اگر با قطع کردن و باز کردن فیوز برق منزلش برق قطع نمی شود ،احتمال دارد فاز و نول ورودی به کنتور برق جابه جا شده است . به جای اینکه فاز داخل کنتور شود نول وارد شده و فاز در تمام خانه وجود دارد.