Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار » Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

#2927
حمید

    چنانچه موتور بی بار باشد، با قطع تحریک اتفاق خاصی بجز گذار از رژیم سنکرون به آسنکرون اتفاق نمی افتد. لطفاً توجه کنید که با قطع تحریک درست است که گشتاور سنکرون ناشی از وجود دو میدان گردان روتور و استاور که هم سرعت هستند حذف می شود اما به محض کاهش سرعت روتور یک میدان گردان دیگر ناشی از جریان القایی در روتور تشکیل می شود که آن نیز با همان سرعت میدان استاتور در حال گردش است و قادر به تولید گشتاور الکترومغناطیسی آسنکرون خواهد بود. حال مسئله ای که وجود دارد این است که این گشتاور مولد آسنکرون کفاف گشتاور مقاوم بار را می دهد یا خیر. همانطور که گلاویژ بدرستی بیان نموده، به دلیل عدم طراحی موتور سنکرون برای کارکرد در چنین شرایطی ( قابل توجه بودن مقاومت معادل مسیر جریان القایی در روتور) گشتاور الکترو مغناطیسی تولیدی کفاف غلبه بر گشتاور بار را نکرده و موتور ضمن کشیدن یک جریان بزرگ که منجر به عملکرد رله های حفاظتی می شود زیر بار به اصطلاح می خوابد.( پدیده گرم شدن مسیر انتهایی هسته از پدیده های جانبی است که در ژنراتور سنکرون اهمیت می یابد) در رابطه زیر توان الکتریکی تحویلی به موتور آسنکرون شامل دو مولفه تلفات روتور و قدرت مکانیکی تحویلی به روتور نشان داده شده است. با کاهش سرعت روتور از سرعت سنکرون فاکتور (1-s)/s کوچک شده و در نتیجه توان مکانیکی تحویلی به روتور کم می شود و به جای آن تلفات حرارتی روتور افزایش می یابد که اگر رله های حفاظتی به داد موتور نرسند منجر به سوختن همه مسیرهای فلزی اتصال کوتاه روی روتور می شود.