Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین » Reply To: معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین

Reply To: معمای منطقی شماره 39 – جدا کردن گوی سبک از سنگین

#2937
P & S

    همیشه سعی کنید درست فکر کنید. اول مثل نفر 3، B1 , R1 را در طرف اول و B2 , W1 را قرار می دهیم. حالت 1) اگر B1 , R1 سنگین تر بود ، معلوم می شود B1 , R1 گوی سنگین تر از B2 , R2 هستند و در مرحله ی دوم ، W1 , W2 را در ترازو قرار می دهیم و تکلیف W ها هم مشخص می شود. حالت 2) اگر B2 , W1 سنگین تر بود ، معلوم می شود B2 , W1 گوی سنگین تر از B1 , W2 هستند و در مرحله ی دوم ، R1 , R2 را در ترازو قرار می دهیم و تکلیف R ها هم مشخص می شود. حالت 3) اگر 2 طرف مساوی بود ، معلوم می شود B1 , W1 به یک اندازه اند و همین طور B2 , R1. در مرحله ی دوم ، W1 , W2 را در ترازو قرار می دهیم و تکلیف W ها مشخص می شود و B1 مثل W1 و R1 مثل B2 , بر عکس B1 , W1 است.