Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 32 – جریان نول » Reply To: معمای الکتریکی شماره 32 – جریان نول

Reply To: معمای الکتریکی شماره 32 – جریان نول

#2953
حمید

    در شرایط وجود هارمونیکهای 3 و مضارب آن ، حتی با وجود تعادل نسبی بارگذاری روی فازهای مختلف شاهد برقراری جریانهای مذکور از سیم نوترال به دلیل هم فاز بودن آنها خواهیم بود. با دانستن درصد هر یک از هارمونیکهای مضرب 3، و مقدار نامتعادلی مولفه اصلی جریان صفر ( I1 ) مقدار موثر جریان عبوری از نول از رابطه زیر قابل تحصیل است.