Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 24- موازی نمودن ترانسفورماتورهای تکفاز » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 24- موازی نمودن ترانسفورماتورهای تکفاز

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 24- موازی نمودن ترانسفورماتورهای تکفاز

#2968
تقوی

    یک عدد اختلاف در گروه برداری باعث عبور 4.7 جریان نامی گردشی بین دو ترانس موازی می گردد به عبارتی سبب سوختن ترانس ها می شود