Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر » Reply To: معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر

Reply To: معمای علمی شماره 69 – مصرف سوخت کمتر

#3113
پویا

    به نظرمی رسد با توجه به اینکه نیروی وزن هواپیمای عمودی درست خلاف جهت حرکت آن عمل می کند برای حفظ تساوی سرعت با هواپیمایی که نیروی وزن آن عمود بر مسیر حرکت است، مصرف سوخت هواپیمایی که عمود بر سطح زمین حرکت می کند بیشتر خواهد بود.(با فرض دور شدن از زمین)