Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب » Reply To: معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب

Reply To: معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب

#3171
خاک کوی دوست

    از دست دادن سه حس مهم ادراکی افزون بر بی سوادی خود فاجعه ای بزرگ است. لزوم فهم مرگ پدر برای پسری با این شرایط چیست؟ گاهی طرح هدف سوال و چرایی مقدم بر چگونگی است… به هر حال، به نظر بنده با کمک حس لامسه و بویایی می توان در فهم موضوع به او کمک کرد. کارهایی از این قبیل: – لمس بدن بی جان پدر – بوی گلاب و حلوا و خاک – لمس اشیاء به جا مانده از متوفی و…