Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 25 – طراحي و اجراي شبكه ارت دو كارخانه با شرايط يكسان

#3186
حمید

    پاسخ دوستتان را می باید بدون واسطه دید. اما در مورد سوالتان که آیا استفاده از دو نرم افزار مذکور می تواند تا این حد منجر به پاسخهای متفاوت شود مثل این است که بگوییم دو خودکار آبی رنگ و مشکی رنگ یک مطلب را به دوشکل متفاوت می نویسند! خودکار تنها وسیله ای در دست نویسنده است و هر چه او بخواهد می نویسد. قطعاً نتیجه محاسباتی دو نرم افزار مذکور به داده های طراحی یکسان بسیار نزدیک به هم خواهد بود. ضمناً نرم افزارهای فوق نرم افزار سیمولیشن و محاسباتی می باشند. نتیجه این نرم افزارها نمی تواند یک طرح نهایی باشد. معمولاً طرح بر اساس استانداردها و روشهای اجرایی تجربه شده در ذهن طراح شکل می گیرد و صحت آن توسط نرم افزارهای مختلف ارزیابی می شود.