Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 99 – برقداری ترانس قدرت » Reply To: معمای حفاظت شماره 99 – برقداری ترانس قدرت

Reply To: معمای حفاظت شماره 99 – برقداری ترانس قدرت

#3202
فریبرز مرندی

    توضیح بیشتر بفرمایید که آیا از کابلهای تک کور در سمت 34.5 استفاده نموده اید؟و شیلد کابل در کدام سمت زمین شده است؟