Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب » Reply To: معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب

Reply To: معمای منطقی شماره 55 – معمای عجیب

#3223
حمید

    طراح معما باید بداند که ما لال مادرزاد نداریم چون هر لالی ابتدا کر مادرزادی بوده است بعد بخاطر استفاده نکردن از زبان لال می شود باید در معما مطرح می کرد که زبان پسر بر اثر ضربه وارده در مثلا تصادف آسیب دیده است و لال شده است