Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه » Reply To: معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه

Reply To: معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه

#3231
حمید

    موضوع بیشتر به طبیعت امپدانس سنکرون در ژنراتورها بر می گردد. در ماشینهای استاتیک معمولاً امپدانس مولفه صفر دستگاه بزرگتر یا مساوی امپدانس مولفه مثبت یا منفی است اما در مورد اجزاء گردان بحث مقداری پیچیده تر است. امپدانس داخلی ژنراتور سنکرون از دو مولفه ترانسی و گردان تشکیل شده است که اصطلاحاً به آن امپدانس سنکرون می گویند. بخش گردان امپدانس سنکرون تنها وقتی می تواند وجود داشته باشد که عامل بوجود آورنده آن یعنی عکس العمل استاتور وجود داشته باشد. در مورد مولفه صفر ، از آنجا که مولفه صفر شار مغناطیسی نمی تواند میدان گردان تولید کند بنابراین قادر به تولید عکس العمل سنکرون در میدان دوار ماشین نخواهد بود. بنابراین امپدانس مولفه صفر ماشین سنکرون فاقد بخش گردان بوده و بطور طبیعی کوچکتر از امپدانس مولفه مثبت ماشین است. از اینرو است که اتصال کوتاه فاز زمین در ترمینال ژنراتور منجر به جریانهای بزرگتری نسبت به به اتصال کوتاه سه فاز می شود. این غلبه امپدانس مولفه مثبت بر مولفه صفر تا حدودی در اطراف نیروگاه حاکم است تا به تدریج با دور شدن بیشتر از نیروگاه غلبه امپدانس مولفه مثبت بر مولفه صفر به دلیل اضافه شدن امپدانس تجهیزات استاتیک مانند ترانسفورماتور یا خطوط انتقال خنثی شود. خوب! حالا من یک سوال دارم. همانطور که می دانید برای کنترل جریان اتصال کوتاه در ژنراتورها عملاً نقطه صفر ژنراتور را با مقاومتهای بزرگ، زمین می کنند تا جریان اتصال زمین ژنراتور در حد بسیار اندکی باشد. با وجود این باز هم همان گفته شما یعنی بزرگتر بودن جریان اتصال زمین نسبت به جریان اتصال کوتاه سه فاز پس از ترانسفورماتور متصل به ژنراتور صادق است. ترانسفورماتور در این بین چه نقشی ایفا می کند که مجدداً سبب غلیه اتصال کوتاه فاز-زمین نسبت به اتصال کوتاه سه فاز می شود؟