Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده » Reply To: معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده

Reply To: معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده

#3246
سيد يوسف

    آنها سه نفر بودند.هركدام نفري1000تومان پراختند.قيمت غذا 2500 تومان بوده است پس 500=2500-3000 كه اگر از 500 تومان 200 تومانش را شاگرد برداشته باشد آنهم در بين 3 نفر نفري 100تومان تقسيم ميشود.9×3=27—30-27=3—كه بين 3 نفر نفري100 تومان تقسيم شد.