Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 8 – گاورنر نيروگاه بخار » Reply To: معمای نیروگاه شماره 8 – گاورنر نيروگاه بخار

Reply To: معمای نیروگاه شماره 8 – گاورنر نيروگاه بخار

#3311
رشیدی

    به هیچ عنوان نمیتوان گاورنر را از مدار خارج کرد زیرا بمحض اینکه بار ژنراتور تغییر کند هیچ فرمانی برای کم یا زیاد کردن شیر بخار وجود نداشته ولذا دور توربین یا زیاد شده وبه تبع ان فرکانس نیز بالامیرود ویا دور توربین کاهش یافته و فرکانس نیز افت پیدا میکند که این هر دو برای مصرف کننده ها زیانبار است