Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 109 – ترانس جریان کوربالانس » Reply To: معمای حفاظت شماره 109 – ترانس جریان کوربالانس

Reply To: معمای حفاظت شماره 109 – ترانس جریان کوربالانس

#3312
مهدی

    تو نیروگاه ما اومدن از یک ترانس جریان کر بالانس و یک رله ارت فالت که روی رله نوشته شده input :core balance ct برای حفاظت زمین به گونه ای استفاده کردن که فقط سیم ارت از ترانس جریان کر بالانس گذرانده می شود آیا این طراحی می تونه درست باشه . چرا