Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 110 – حفاظت ارت فالت دیزل ژنراتور » Reply To: معمای حفاظت شماره 110 – حفاظت ارت فالت دیزل ژنراتور

Reply To: معمای حفاظت شماره 110 – حفاظت ارت فالت دیزل ژنراتور

#3314
حمید

    برخی ملاحظات اساسی درمورد حفاظت اتصال زمین ژنراتورها وجود دارد که می باید به آنها دقت شود. آیا زمین ژنراتور solidly هست یا از طریق مقاومت زمین شده است؟ در صورتی که اتصال زمین مستقیماً انجام شده، امکان حفاظت کامل ژنراتور در قبال اتصالی زمین خیلی کم است چون ژنراتورها مطابق استاندارد NEMA برای تحمل جریان اتصال کوتاه سه فاز که کمتر از اتصال فاز – زمین است طراجی می شوند و ممکن است هر نوع ضربه جریانی بیش از مقدار طراحی، سیم پیچی ژنراتور را دچار تخریب مکانیکی کند، قبل از آنکه هر نوع حفاظتی فرصت عملکرد داشته باشد. در صورتی که اتصال زمین از طریق مقاومت باشد نیز می باید میزان حداکثر جریان اتصال کوتاه با ستینگهای قابل اعمال روی رله چک شود.