Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر » Reply To: معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر

Reply To: معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر

#3325
ناصر آسیابانی

    شیشه=x لیوان=Y کاسه=Z پارچ=A ******** X+Y=A Y+Z=X 2A=3Z X=?Y ******* Y+Z+Y=A 2Y+2/3A=A Y=1/6A X+Y=A X=5/6A X=5Y یعنی یک شیشه شیر برابر 5 لیوان شیر است :d