Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 49 – ماشین القایی رورتور سیم پیچ شده » Reply To: معمای ماشین شماره 49 – ماشین القایی رورتور سیم پیچ شده

Reply To: معمای ماشین شماره 49 – ماشین القایی رورتور سیم پیچ شده

#3375
حمید

    حق با شماست در واقع نحوه پاسخ الکترومغناطیسی روتور به میدان متغیر استاتور موجد پدیده های مذکور است. اما با یک رویکرد عملی به موضوع شما در روتور تنها با یک مسیر الکتریکی برای جریان القایی روبرو هستید و چند و چون شکل گیری آن پاسخ الکترومغناطیسی به مقدار این جریان یا میزان مقاومت مسیر وابسته است. در موتورهای القایی روتور قفسه سنجابی، در لابلای هسته مغناطیسی روتور یک قفسه آلومینیومی وجود دارد و اطلاق سیم پیچی دو فاز یا سه فاز به آن قدری مشکل است. تعمیرکاران مجرب آزمایش جالبی برای یافتن عدم تقارن مغناطیسی ناشی از آسیب سیم پیچی استاتور انجام می دهند. آنها یک گوی فلزی را در بدنه استاتور بدون روتور قرار داده و برق سه فاز را به موتور وصل می کنند. در این حالت گوی فلزی در جهت میدان گردان شروع به حرکت می کند. اگر سیم پیچی استاتور سالم باشد این گوی با سرعت ثابت به گردش خود ادامه می دهد و در صورت وجود حلقه های اتصال کوتاه شده در محل مربوطه گیر کرده و نوسان می کند. به عبارت دیگر نحوه شکل گیری جریانهای القایی در عنصر گردنده می تواند بسیار پیچیده و متنوع باشد و ساده سازی آن به مدارهای تعریف شده مرسوم تقریباً غیر ممکن است. به عنوان مثالی دیگر ترمزهای فوکو را در نظر بگیرید، در اینگونه ترمزها جریانهای القایی فوکو چنان شکل می گیرند که از تداوم حرکات سیستم جلوگیری کنند. در ساختار اینگونه ترمزها نمی توان در مورد مسیر جریانهای القایی فوکو یا توزیع امواج الکترومغناطیسی فاصله هوایی توضیح دقیقی داد اما آنچه مسلم است تأثیر پذیری مستقیم نیروی ترمز از اندازه جریان فوکو شکل گرفته یا مقاومت مسیر جریان فوکو می باشد.