Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » حفاظت دیفرانسیل خط کوتاه بین پست و نیروگاه » Reply To: حفاظت دیفرانسیل خط کوتاه بین پست و نیروگاه

Reply To: حفاظت دیفرانسیل خط کوتاه بین پست و نیروگاه

#7085
محمد

    علیرغم تصریحات نظام نامه، موضوع تجمیع جریانهای ثانویه دو ترانس جریان قبل از اعمال به رله وقتی حاد می شود که خط انتقال بین دو منبع قوی و ضعیف از نقطه نظر توان تغذیه اتصال کوتاه متصل شود. در این ارتباط می توان به بند 7.2 از استاندارد IEEE C37.243  با عنوانGuide for application of digital line current differential relays using digital communication مراجعه نمود.

    در مورد اخیر از آنجا که خط واصل بین پست و نیروگاه از طول کمی برخوردار است احتمال تضعیف سطح اتصال در یک سمت بسیار کم است، بنابراین به ازای فالتهای خارج از زون موجود روی باسبار پست، جریان اتصال کوتاه تأمین شده از سمت نیروگاه آنقدر زیاد است که قادر به تولید جریان restrain لازم برای ممانعت از عملکرد سیبستم حفاظت ناشی از اشباع احتمالی ترانسهای جریان پست شود.