Home » معماهای فارسی » پست های انتقال و توزیع » معمای پست شماره 1 – رله ارت فالت حساس و تریپ بی مورد » Reply To: معمای پست شماره 1 – رله ارت فالت حساس و تریپ بی مورد

Reply To: معمای پست شماره 1 – رله ارت فالت حساس و تریپ بی مورد

#2110
حمید

    تصور می کنم این مشکل بیشتر در پستهای توزیع تغذیه کننده خطوط انتقال هوایی پیش می آید. خطوط توزیع هوایی بطور ذاتی به دلیل مسیر عبور خط ، از نشدیهای جریان امپدانس بالا نظیر نشدیهای ناشی از برق دزدی درختان یا ساختمانهای بلند برخوردارند. هر چند این نشدیهای دائمی می تواند ظرفیت پاسخگویی حفاظتهای زمین هر یک از فیدرها به شرایط گذرا را محدود نماید ولی در عمل ممکن است قابل تحمل باشد، با این حال وقتی تعداد این فیدرها زیاد شد و قرار شد منتجه جریانهای نشدی همه آنها از نقطه نوترال یک ترانس تخلیه شود دچار مشکل می شویم (به شکل زیر توجه فرمائید). از سوی دیگر پست توزیع با توجه به تنوع تجهیزات فشار قوی منصوب در آن همواره در معرض نشدیهای جریان قابل گسترش به فالتهای مخرب است و طبیعی است که با رله های حفاظت ارت فالت حساس حفاظت شود که عملاً به دلیل انباشت جریانهای نشدی مربوط به خطوط توزیع غیر ممکن می نماید. یک راه حل این مشکل می تواند استفاده از حفاظت دیفرانسیل زمین در پست بجای حفاظت مزبور باشد که البته از نقطه نظر اقتصادی باید موضوع مورد بررسی قرار داده شود. راه حل کلی دیگر به محدود کردن جریانهای نشدی شبکه توزیع با محدود نمودن گسترش خطوط توزیع و استفاده بیشتر از پستهای میانی همچنین اجتناب از بهم پیوستگی باسهای توزیع ( بستن خطوط اینترکانکشن و موازی کردن ترانسهای توزیع) آنجا که ضرورت فنی ایجاب نمی نماید، می باشد.