Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

#2119
ایلگار

    اتصال همان اتصال مثلث معمولی می باشد. برای اندازه گیری دقیق امپدانس مولفه صفر اتصال مثلث می بایست باز شود چراکه مثلث بسته مقداری از شار را دمپ می کند و شار عبوری از مخزن که عامل مولفه صفر است کمتر نشان داده می شودبرای همین دو سر از مثلث بیرون آورده می شودو در موقع تست یکبار با مثلث بسته و یکبار با مثلث باز تست انجام می شود