Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت

#2182
حمید

    همانطور که بیان شده بحث مفصل موضوع در مراجع کلاسیک آمده است. واقعیت آن است که با جابجایی فازهای مختلف در ورودی و خروجی ترانسها می توان گروه های زیادی از ترانسها را با هم موازی ساخت و تعداد آنها با جایگشتهای متنوع حاصل از این جابجایی ها متناسب است. در اشکال زیر به برخی جابجایی های کاربردی برای موازی کردن گروه های مختلف برداری اشاره شده است.