Home » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC » Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

#2189
نادر

    به شرط عدم تغییر پروفیل بار نباید مشکل خاصی بروز کند . ولی اگر پروفیل بار تغییر کند با توجه به آن که روش Pulse Width Modulation در واقع روش کنترل Flux و به طور غیر مستقیم روش کنترل گشتاور ( تورک ) است ، با تغییر پروفیل بار موتور تمایل به تحمل بار بالاتر دارد ولی SFC برای جریان بالاتر سایز نشده است