Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 1 – فوق تحریک شدن ژنراتور » Reply To: معمای نیروگاه شماره 1 – فوق تحریک شدن ژنراتور

Reply To: معمای نیروگاه شماره 1 – فوق تحریک شدن ژنراتور

#2206
نادر

    وقتی بار ژنراتور خازنی است ، جریان تحریک ژنراتور کمتر از جریان تحریک نامی و حتی جریان تحریک بی باری است .پس در این حالت به آن Underexcitation می گویند و نه Overexcitation . بار تک فاز خازنی سبب جابجایی نقطه ی نیوترال می شود . ولی جابجایی نقطه نیوترال در جهتی است که فاز بار شده بزرگ می شود ولی دو فاز دیگر کمی کوچک می شوند . بنا بر این برای فاز بار شده نیز این پدیده مشاهده می گردد .