Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 65 – فشار کف بطری » Reply To: معمای علمی شماره 65 – فشار کف بطری

Reply To: معمای علمی شماره 65 – فشار کف بطری

#2208
نادر

    در حالتی که آب و روغن جدا هستند و آب طبعاٌ در پایین قرار می گیرد ، فشار بیشتر است . دو توجیه وجود دارد 1) وقتی آب پایین است وزن یا نیروی ثقلی بیشتری دارد . 2)آب و روغن طبعاً باید جدا باشند . وقتی موقتاً کاملاً مخلوط شده اند یعنی بخشی از فشار مولکولهای روغن برای بالا نگه داشتن مولکولهای آب به آنها فشار می آورند و طبیعتاً مولکول های آب نیز چنین فشاری را به مولکول های روغن وارد می کنند ( بجای آن که به کف بطری وارد کنند)