Home » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC » Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

#2211
حمید

    مطابق بعضی توصیه های معتبر انتخاب واحد مبدل فرکانس (Inverter) اختصاص یافته به یک الکتروموتور تنها بوسیله سازنده موتور که از همه خصوصیات فنی آن آگاهی دارد امکان پذیر است. همچنین انتخاب Over design موتور بدون تغییر واحد اینورتر حتی اگر موتور سبکتر از توان نامی اختصاص یافته بارگذاری شود،می تواند مشکل ساز باشد. The selection of an oversized motor just to be