Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال » Reply To: معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

Reply To: معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

#2279
حمید

    مطابق قانون اول ترمودینامیک تمام اشکال انرژی قابل تبدیل به هم هستند، در حالی که قانون دوم ترمودینامیک محدودیتی برای تبدیل برخی از انواع انرژی به اشکال دیگر آن قائل است. کار را می توان بطور کامل و پیوسته به گرما تبدیل کرد ولی عکس آن درست نیست. گرما را نمی توان بطور کامل و پیوسته به کار تبدیل کرد. بیان تاریخی کلاوسیوس برای قانون دوم ترمودینامیک آن است که : ساختن دستگاهی که بطور چرخه ای کار کند و مولد اثری جز انتقال گرما از جسم سرد به جسم گرم نباشد امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر نمی توان دستگاهی را یافت که ضمن تبدیل اشکالی از انرژی شامل گرما سبب گرم تر کردن محیط اطراف خود نشود، هر چند ممکن است اختلاف دمای موضعی در بخشهای از سیستم کلی بوجود آورد. کار یخچال مطابق قانون دوم ترمودینامیک اساساً سبب افزایش دمای اتاق می شود صرف نظر از آنکه درب آن باز یا بسته باشد، تنها در صورت بسته بودن درب امکان تأمین یک اختلاف دمای مفید بین دو ناحیه اتاق وجود خواهد داشت. این موضوع در مورد یک کولر مستقر در اتاق بدون کانال ارتباطی با خارج از اتاق و یا باد بزن های برقی نیز صادق است. یک پنکه با آنکه بطور موضعی سبب خنک نمودن شما می شود اما بطور کلی کارکردش سبب افزایش دمای اتاق می شود.