Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلوی شماره 18 – قوس الکتریکی روی کلید » Reply To: معمای تابلوی شماره 18 – قوس الکتریکی روی کلید

Reply To: معمای تابلوی شماره 18 – قوس الکتریکی روی کلید

#2300
حمید

    فکر می کنم موضوع باید با دقت بیشتری مورد بررسی میدانی قرار گیرد. با این حال تذکر نکاتی به شرح زیر را بد نمی دانم. 1-وقوع اتصال کوتاه سه فاز یا دو فازی که منجر به ذوب شمش مسی شود، بعید است. زیرا قوس کوتاه شکل گرفته بین فازها باید از جریان بسیار بزرگی برخوردار باشد که در آن صورت نیز عملکرد سریع حفاظتهای بالادست را قبل از وقوع تخریب جدی بدنبال خواهد داشت. بنابراین احتمال وقوع اتصال کوتاه فاز- زمین که می تواند بدون افزایش خیلی زیاد جریان فالت ، سبب شکل گیری قوسهای مخرب شود زیادتر است. اینکه فرموده اید هیچ حفاظتی شرایط فالت را آشکار ننموده عجیب است، البته کلیدهای اتوماتیک معمولاً فاقد المان ریکوردر هستند و ممکن است یک ارت فالت جریان کم ( ولی نه لزوماً غیر مخرب ) توسط حفاظتهای ارت فالت پشتیبان تابلو قطع شده باشد. 2-ضعیف ترین نقطه عایقی تابلو لزوماً محلهایی نیست که در آنها فاصله فازها به هم نزدیکترین حالت ممکن را دارا باشند، بلکه ضعیف ترین نقطه، نقطه ای است که در آن بیشترین شدت میدان الکتریکی متمرکز شده باشد. شدت میدان علاوه بر فاصله فازها با هم یا فاز با بدنه به هندسه باسبار و احتمال شکل گیری میدانهای قوی حول لبه های تیز تر نیز بستگی دارد. اتفاقاً باسهای ورودی به کلیدها به دلیل کوچک بودن ممکن است در معرض انحرافات مکانیکی قرار بگیرند که اگر این موضوع را به کمی شعاع لبه آنها اضافه کنیم بیشتر از باسهای اصلی در معرض تخریب عایقی قرار خواهند داشت. 3-شینه های تحت جریان به دلیل تلفات حرارتی نسبت به شینه های بدون جریان و تحت پتانسیل از نظر شکل گیری قطرات شبنم محفوظ تر هستند.