Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 18 – فوق تحریک شدن ژنراتور » Reply To: معمای ماشین شماره 18 – فوق تحریک شدن ژنراتور

Reply To: معمای ماشین شماره 18 – فوق تحریک شدن ژنراتور

#2364
حمید

    ضمن تقدیر و تشکر از دقت نظر جنابعالی، تصدیق می کنم که در طرح معما دچار اشتباه شده ام. کاملاً حق با شماست، وجود جریان تکفاز لزوماً به معنی غیبت مولفه های مثبت و منفی جریان نیست. بنابراین در این حالت نیز علیرغم آنکه اثر عکس العملی مولفه صفر جریان به دلیل فقدان امپدانس سنکرون مولفه صفر ( با صرف نظر از شارهای پراکندگی یا اثر ترانسی سیم پیچی) وجود ندارد، اما آثار عکس العملی آرمیچر ناشی از مولفه های مثبت و منفی جریان همچنان موجود است و در خروجی ژنراتور با آثار افزایشی آنها در ولتاژ خروجی مواجه خواهیم بود. در واقع در معادله زیر حتی اگر بتوان از Z0 صرفنظر نمود، همچنان نمی توان آثار افزایشی Z1 , Z2 را نادیده گرفت. U = E+(Z0+Z1+Z2) .1/3 ic بازهم بخاطر تذکر بجایتان متشکرم.