Home » Topics » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 18 – فوق تحریک شدن ژنراتور

معمای ماشین شماره 18 – فوق تحریک شدن ژنراتور

 • Creator
  Topic
 • #591
  حمید

   یکی از پدیده های شایع در رفتار شبکه به هنگام کم باری یا بی باری خطوط بلند منتهی به واحدهای تولید توان همچنین بار گذاری پیش فاز ژنراتورها، وقوع اضافه ولتاژ ناشی از overexciting ژنراتور می باشد.
   یکی از پدیده های شایع در رفتار شبکه به هنگام کم باری یا بی باری خطوط بلند منتهی به واحدهای تولید توان همچنین بار گذاری پیش فاز ژنراتورها، وقوع اضافه ولتاژ ناشی از overexciting ژنراتور می باشد.
   آیا چنین پدیده ای به هنگام بارگذاری تکفاز (پیش فاز) ژنراتور سه فاز نیز انتظار می رود؟

  Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
  • Author
   Replies
  • #2283
   حمید

    راکتانسهای الکتریکی در ماشینهای گردان یک تفاوت ماهوی با راکتانسهای الکتریکی موجود در عناصر استاتیک مانند ترانسفورماتورها دارند. راکتانس معادل سیم پیچی ترانسفورماتور ناشی از شار پراکندگی اطراف سیم پیچی است که اصطلاحاً به آن راکتانس ترانسی می گویند. در حالیکه راکتانس الکتریکی عناصر چرخان علاوه بر راکتانس ترانسی شامل یک مولفه دینامیک ناشی از عکس العمل ( reaction) میدان گردان بر میدان مغناطیسی در گیر در فاصله هوایی می باشد. در ماشینهای سنکرون با توزیع میدان متقارن ، اثر مولفه صفر میدان مغناطیسی حذف شده و قادر به ایجاد عکس العمل فوق نیست زیرا مولفه صفر جریان در سیستم سه فاز مولد سه میدان مغناطیسی هم فاز است که قادر به تولید میدان گردان نیست و بنابراین نمی تواند اثری بر میدان گردان اصلی داشته باشد، بنابراین راکتانس مولفه صفر یک ماشین سنکرون بدون اتکا به اثر میدان گردان تنها متأثر از شار پراکندگی مولفه صفر است، از اینرو در ماشینهای سنکرون مولفه Z0 کسر کوچکی از Z1 یا Z2 است. به همین دلیل است که در نزدیکی ژنراتورهای مستقیم زمین شده، جریان اتصال کوتاه ارت فالت می تواند بزرگتر از جریان سه فاز باشد. مقدمه فوق برای یادآوری چگونگی عکس العمل مولفه های مختلف جریان بار بر کیفیت میدان منتجه روتور و استاتور که نهایتاً مسئول تحریک سیم پیچی استاتور و القا ولتاژ در آن است، آورده شد. همانطور که می دانید جریان بار در حالت پیش فاز تأثیر افزایشی بر مقدار شار درگیر در فاصله هوایی خواهد داشت که می توان به آن فوق تحریک شدگی میدان منتجه اطلاق نمود. این شرایط فوق تحریک معمولاً با کاهش جریان تحریک برای کنترل ولتاژ خروجی توسط سیستم کنترل تحریک پاسخ داده می شود، بنابراین شرایط فوق از نظر سیستم تحریک متناظر با شرایط زیر تحریک یا Under exciting”” می باشد. همانطور که در پاراگراف اول توضیح داده شد، مولفه صفر جریان بار اعم از پیش فاز یا پس از فاز قادر به تولید عکس العمل مغناطیسی در میدان منتجه ماشین نیست، بنابراین در شرایط بارگذاری خازنی ماشین از نوع تکفاز نمی توان انتظار اضافه ولتاژ در خروجی داشت. در واقع جریانهای مولفه صفر جاری در سیستم سه فاز موجد سه میدان مغناطیسی هم فاز از نقطه نظر زمانی است که عملاً قادر به تولید میدان گردان فضایی در فاصله هوایی نیستند، چون همانطور که می دانید علاوه بر اختلاف فاز فضایی 120 درجه بین مولفه های مکانی فلو ، یک اختلاف فاز زمانی 120 درجه برای تغییرات پیوسته هریک از شارهای فازی می باید وجود داشته باشد تا میدان گردان بتواند شکل بگیرد. واقعیت آن است که مولفه های مثبت و منفی جریان بار بدلایل فوق قادر به تولید میدان گردان و لاجرم تأثیر بر میدان گردان اصلی ماشین هستند ، اما مولفه صفر جریان بار قادر به چنین عکس العملی نیست.

    #2358
    نادر

     با نظر فوق موافق نیستم . بیشتر بودن جریان اتصال کوتاه تک فاز در بعضی شرایط ارتباطی با نتیجه ی اخذ شده ندارد . اگر تحلیل ریاضی راقبول داریم تحلیل ریاضی می گوید جریان تک فاز خود به سه مؤلفه ی توالی صفر ، توالی مثبت و توالی منفی تبدیل می شود که مؤلفه های توالی مثبت و منفی گردان هستند و مؤلفه ی توالی مثبت در مقابل رآکتانس دینامیک افت ( یا افزایش ) ولتاژ دارد . اگر هم تحلیل ریاضی را به دلیلی قبول نداریم ، باید گفت مگر در پدیده ی ژنراتور تک فاز AC عکس العمل آرمیچر نداریم ؟! . متآسفانه دو مفهوم متفاوت با یکدیگر خلط شده اند

     #2361
     حمید

      لطفاً بیشتر توضیح دهید. بنده ارتباط مطالب گفته شده را با موضوع متوجه نمی شوم.

      #2362
      نادر

       خیلی واضح است . جریان تک فاز همان جریان توالی صفر نیست . جریان تکفاز به سه مؤلفه ی توالی مثبت ، توالی منفی و توالی صفر تجزیه می شود . شما طوری استدلال کرده اید که گویی تمامی جریان تکفاز تمامی جریان توالی صفر است و اساس استدلال خود را این ایده قرار داده اید . حال آن که خود ایده درست نیست

       #2364
       حمید

        ضمن تقدیر و تشکر از دقت نظر جنابعالی، تصدیق می کنم که در طرح معما دچار اشتباه شده ام. کاملاً حق با شماست، وجود جریان تکفاز لزوماً به معنی غیبت مولفه های مثبت و منفی جریان نیست. بنابراین در این حالت نیز علیرغم آنکه اثر عکس العملی مولفه صفر جریان به دلیل فقدان امپدانس سنکرون مولفه صفر ( با صرف نظر از شارهای پراکندگی یا اثر ترانسی سیم پیچی) وجود ندارد، اما آثار عکس العملی آرمیچر ناشی از مولفه های مثبت و منفی جریان همچنان موجود است و در خروجی ژنراتور با آثار افزایشی آنها در ولتاژ خروجی مواجه خواهیم بود. در واقع در معادله زیر حتی اگر بتوان از Z0 صرفنظر نمود، همچنان نمی توان آثار افزایشی Z1 , Z2 را نادیده گرفت. U = E+(Z0+Z1+Z2) .1/3 ic بازهم بخاطر تذکر بجایتان متشکرم.

       Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
       • You must be logged in to reply to this topic.