Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان » Reply To: معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان

Reply To: معمای منطقی شماره 22- رهایی از زندان

#2393
یوسف

    فکر نکنم باز کردن لامپ درست باشد! نفر سوم را مسؤل خاموش کردن لامپ می کنیم و نفر اول و دوم هرکدام یکبار وقتی وارد اتاق شدند و لامپ اتاق خاموش بود آن را روشن می کنند. نفر سوم وقتی بار دوم چراغ راخاموش کرد، ادعا می کند دو نفر دیگر قبل از او به اتاق آمده اند.