Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معماي الكتريكي شماره 12 – طراحی مدار فرمان » Reply To: معماي الكتريكي شماره 12 – طراحی مدار فرمان

Reply To: معماي الكتريكي شماره 12 – طراحی مدار فرمان

#2443
حمید

    در شکل زیر اگر شاستی استارت را به مدت طولانی نگاه داریم هر چهار موتور پشت سر هم استارت می شوند. اما اگر تنها یک پالس ایجاد کنیم، با اولین استارت موتور اول ، با دومین استارت موتور دوم و الی آخر هر چهار موتور با فشار مکرر یک شاستی استارت پشت سر هم استارت می شوند. با فشار شاستی استاپ نیز هر چهار موتور یکی پس از دیگری خاموش می شوند.