Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید » Reply To: معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید

Reply To: معمای نیروگاه شماره 3 – علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید

#2485
گلاویژ

    باید جریان هارمونی سوم در سمت لاین ( Line ) نیز اندازه گیری شود . اگر میزان جریان هارمونی سوم در سمت لاین و نیوترال تقریباً مساوی باشد نشانه ی خطر مهمی نیست ولی اگر برآیند سمت لاین ( بر آیند سه فاز که البته برای هارمونی سوم همفاز می شوند ) کمتر از سمت نیوترال باشد در حلقه های نزدیک به نقطه ی نیوترال ممکن است اتصال تک فاز به زمین خیلی جزئی داشته باشید به نحوی که رله های دیگر آن را تشخیص نداده اند . در ضمن این هارمونی سوم به احتمال بسیار زیاد از ژنراتور ششم است .